Với các chữ số (1;;2;;3;;4;;5) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số (2;;3) không đứng cạnh nhau?

Với các chữ số (2;;3;;4;;5;;6) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số (2;;3) không đứng cạnh nhau? A. 120 B. 96 C. 48 D. 72 Số cần tìm có dạng (overline {abcde} ). Ta xét có bao nhiêu số dạng (overline {abcde} […]
Hoc tap online
Author: admin