Viết phương trình tiếp tuyến của hypebol y = 1xa) Tại điểm 12; 2 ;b) Tại điểm có hoành độ bằng -1;c) Biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng -14

Câu hỏi: Viết phương trình tiếp tuyến của hypebol y = 1xa) Tại điểm 12; 2 ;b) Tại điểm có hoành độ bằng -1;c) Biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng –14 Trả lời: Ta có: Với mọi x0 ≠ 0: b) Tại x0 = -1⇒ y0 = -1⇒ f’(x0) = -1.Vậy phương trình tiếp tuyến của đường cong  tại điểm có hoành độ -1 …
Hoc tap online
Author: admin