Ví dụ:

Phương pháp: Để học cộng trong phạm vi 10, học sinh cần phải hiểu cách sử dụng các phép cộng cơ bản và cách sử dụng các bảng cộng để giúp học sinh nhớ các kết quả của các phép cộng. Ví dụ: Ví dụ 1: Tính tổng của 5 + 6. Đáp án: 11 …
Hoc tap online
Author: admin