Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 3 đứng cạnh chữ số 4?

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 3 đứng cạnh chữ số 4? A. 192 B.202 C. 211. C. 180. BÀI LÀM Đặt y=23, các số CÓ DẠNG (overline{abcde}) trong đó a;b;c;d;e đôi một khác nhau và […]
Hoc tap online
Author: admin