Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-2;-1) biến  parabol (P): y = x2 thành parabol (P’) có phương trình:

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(–2;–1) biến  parabol (P): y = x2 thành parabol (P’) có phương trình: A. y = x2 + 4x – 5 B. y = x2 + 4x + 4 C. y = x2 + 4x + 3 Đáp án chính xác D. y = x2 – 4x + 5 Trả lời: Qua phép tịnh tiến theo v→, biến (P) thành (P’) Lấy M(x; y) thuộc (P); gọi …
Hoc tap online
Author: admin