Trong mặt phẳng với hệ trục tọa đô Oxy , cho hai đường thẳng  ∆1: x- y+ 1= 0 và ∆2: 2x + y-1 = 0 và điểm P (2;1) .Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm P và cắt hai đường thẳng ∆1, ∆2 lần lượt tại hai điểm A: B sao cho P là trung điểm AB?

Câu hỏi: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa đô Oxy , cho hai đường thẳng  ∆1: x- y+ 1= 0 và ∆2: 2x + y-1 = 0 và điểm P (2;1) .Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm P và cắt hai đường thẳng ∆1, ∆2 lần lượt tại hai điểm A: B …
Hoc tap online
Author: admin