Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M(1;-1;2), N(3;1;-4). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của MN.

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M(1;-1;2), N(3;1;-4). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của MN. A. x + y + 3z + 5 = 0 B. x + y – 3z – 5 = 0 Đáp án chính xác C. x + y + 3z + 1 = 0 D. x + …
Hoc tap online
Author: admin