Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a→=−1;1;0;b→=1;1;0;c→=1;1;1 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a→=−1;1;0;b→=1;1;0;c→=1;1;1 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. a→=2 B. a→⊥b→ C. c→=3 D. b→⊥c→ Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D a→=−12+12+02=2,c→=12+12+12=3,a→.b→=−1.1+1.1+0.0⇒a→⊥b→  ⇒các mệnh đề A, B, C đúng. Lại có: b→.c→=1.1+1.1+0.1=2≠0⇒  mệnh đề sai. ====== **** mời các …
Hoc tap online
Author: admin