Trong không gian Oxzyz, cho mặt phẳng P:2x−y+2z−3=0  và đường thẳng Δ:x−12=y+12=z−1−1  . Khoảng cách giữa Δ  và (P) là

Câu hỏi: Trong không gian Oxzyz, cho mặt phẳng P:2x−y+2z−3=0  và đường thẳng Δ:x−12=y+12=z−1−1  . Khoảng cách giữa Δ  và (P) là A. 23 .                          Đáp án chính xác B. 83 .                          C. 29 .                          D. 1. Trả lời: Đáp án A Ta có M1;−1;1∈ΔM∉P2.2+−1.2+2.−1=0 ⇒Δ//P⇒dΔ;P=dM;P=2.1−−1.2+2.1−322+−12+22=23. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên …
Hoc tap online
Author: admin