Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng [left( P right):x + 2y – 2z – 6 = 0] và [left( Q right):x + 2y – 2z + 3 = 0]. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng [left( P right):x + 2y – 2z – 6 = 0] và [left( Q right):x + 2y – 2z + 3 = 0]. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng A. 3.                        Đáp án chính xác B. 6.                        C. 1. …
Hoc tap online
Author: admin