Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {4;5;6} right);Bleft( {1;3;2} right)). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên mặt phẳng (left( {Oyz} right)). Gọi (C) là điểm nằm trên trục (Oz) sao cho (BC) và (AH) là hai đường thẳng cắt nhau. Xác định tọa độ điểm (C).

Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {4;5;6} right);Bleft( {1;3;2} right)). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên mặt phẳng (left( {Oyz} right)). Gọi (C) là điểm nằm trên trục (Oz) sao cho (BC) và (AH) là hai đường thẳng cắt nhau. Xác định tọa độ điểm (C). A. (Cleft( {0;0;2} […]
Hoc tap online
Author: admin