Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi lấy một quả bóng từ trong chiếc hộp thì có mấy khả năng xảy ra:

Câu hỏi: Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi lấy một quả bóng từ trong chiếc hộp thì có mấy khả năng xảy ra: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án đúng là: D Khi lấy một …
Hoc tap online
Author: admin