Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

Câu hỏi: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng? A.1;−3;−7;−11;−15 . Đáp án chính xác B.1;−2;−4;−6;−8 . C. 1;−3;−5;−7;−9 . D. 1;−3;−6;−9;−12 Trả lời: Đáp án A Ta có: −3−1=−7−(−3)=−11−(−7)=−15−(−11)=−4  (không đổi) nên dãy số trên lập thành một cấp số cộng. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …
Hoc tap online
Author: admin