Trên mặt phẳng tọa độ, biết tập hợp điểm biểu diễn số phức (z) thỏa mãn |z + 2i| = 1 là một đường tròn. Tâm của đường tròn đó có tọa độ là.

Trên mặt phẳng tọa độ, biết tập hợp điểm biểu diễn số phức (z) thỏa mãn (left| {z + 2i} right| = 1) là một đường tròn. Tâm của đường tròn đó có tọa độ là. =========== A. (left( {0;2} right)).  B. (left( { – 2;0} right)).  C. (left( {0; – 2} right)).  D. (left( […]
Hoc tap online
Author: admin