(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Nghiệm của phương trình (dfrac{{sqrt {4{x^2} + 7x – 2} }}{{x + 2}} = sqrt 2 ) là:

Câu hỏi: Nghiệm của phương trình (dfrac{{sqrt {4{x^2} + 7x – 2} }}{{x + 2}} = sqrt 2 ) là: A. (x = dfrac{-5}{2}) B. (x = dfrac{1}{2}) C. (x = dfrac{3}{2}) D. (x = dfrac{5}{2}) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Điều kiện: (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{4{x^2} + 7x – 2 ge 0}\{x + …
Hoc tap online
Author: admin