(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Một bình đựng 5 quả cầu xanh và 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu khác màu là: 

Câu hỏi: Một bình đựng 5 quả cầu xanh và 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu khác màu là:  A. (frac{3}{5})  B. (frac{3}{7})  C. (frac{3}{11})  D. (frac{3}{14})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Phép thử : Rút …
Hoc tap online
Author: admin