(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Đường tròn (C) đi qua hai điểm A(1;2), B(3;4) và tiếp xúc với đường thẳng (Delta :3x + y – 3 = 0). Viết phương trình đường tròn (C), biết tâm của (C) có tọa độ là những số nguyên.

Câu hỏi: Đường tròn (C) đi qua hai điểm A(1;2), B(3;4) và tiếp xúc với đường thẳng (Delta :3x + y – 3 = 0). Viết phương trình đường tròn (C), biết tâm của (C) có tọa độ là những số nguyên. A. ({x^2} + {y^2} – 3x-7y + 12 = 0.)  B. ({x^2} + {y^2} …
Hoc tap online
Author: admin