(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Đường tròn (C) đi qua điểm A(1;-2) và tiếp xúc với đường thẳng (Delta :x – y + 1 = 0) tại M(1;2). Phương trình của đường tròn (C) là:

Câu hỏi: Đường tròn (C) đi qua điểm A(1;-2) và tiếp xúc với đường thẳng (Delta 😡 – y + 1 = 0) tại M(1;2). Phương trình của đường tròn (C) là: A. ({left( {x – 6} right)^2} + {y^2} = 29.)  B. ({left( {x – 5} right)^2} + {y^2} = 29.)  C. ({left( {x – 4} …
Hoc tap online
Author: admin