(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình: 2x + y < 1

Câu hỏi: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình: 2x + y < 1 A. (– 2; 1); B. (3; – 7); C. (0; 1); D. (0; 0). Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Xét đáp án A: 2.( – 2) + 1 = – 3 < 1, …
Hoc tap online
Author: admin