(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tìm tham số m để hàm số (y = fleft( x right){rm{ – }}{x^2}left( {m – 1} right)x + 2) nghịch biến trên khoảng (1; 2).

Câu hỏi: Tìm tham số m để hàm số (y = fleft( x right){rm{ – }}{x^2}left( {m – 1} right)x + 2) nghịch biến trên khoảng (1; 2). A. m < 5; B. m > 5; C. m < 3; D. m >3. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Với mọi x1 ≠ x2, ta có: …
Hoc tap online
Author: admin