(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tìm tập xác định của y = (sqrt {6{rm{;}} – {rm{;}}3x}  – sqrt {x{rm{;}} – {rm{;}}1} ). 

Câu hỏi: Tìm tập xác định của y = (sqrt {6{rm{;}} – {rm{;}}3x}  – sqrt {x{rm{;}} – {rm{;}}1} ).  A. D = (1; 2); B. D = [1; 2]; C. D = [1; 3]; D. D = [-1; 2]; Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Để hàm số y xác định thì (left{ {begin{array}{*{20}{l}} …
Hoc tap online
Author: admin