(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tập nghiệm S của phương trình (frac{{3{x^2} – 7x + 2}}{{sqrt {3x – 1} }} = sqrt {3x – 1} ) là:

Câu hỏi: Tập nghiệm S của phương trình (frac{{3{x^2} – 7x + 2}}{{sqrt {3x – 1} }} = sqrt {3x – 1} ) là: A. (S = emptyset 😉  B. S = {1}; C. S = {3};  D. (S = Rbackslash left{ 0 right}.)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Điều kiện: (3x – 1 …
Hoc tap online
Author: admin