(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tập nghiệm của phương trình (frac{{x + 1}}{{sqrt {x + 1} }} = sqrt {x + 1} ) là?

Câu hỏi: Tập nghiệm của phương trình (frac{{x + 1}}{{sqrt {x + 1} }} = sqrt {x + 1} ) là? A. S = (-1; 1) B. S = (1; +∞)   C. S = {-1}  D. S = (-1; 0) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Điều kiện: x + 1 > 0 ⇔ …
Hoc tap online
Author: admin