(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tập nghiệm của bất phương trình (6{x^2} + x – 1 le 0) là

Câu hỏi: Tập nghiệm của bất phương trình (6{x^2} + x – 1 le 0) là A. (left[ { – frac{1}{2};frac{1}{3}} right])  B. (left( { – frac{1}{2};frac{1}{3}} right))  C. (left( { – infty ; – frac{1}{2}} right) cup left( {frac{1}{3}; + infty } right))  D. (left( { – infty ; – frac{1}{2}} right] cup left[ {frac{1}{3}; + …
Hoc tap online
Author: admin