(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tam giác ABC vuông tại A, có  AB = c, AC = b. Gọi m là độ dài đoạn phân giác trong góc (widehat {BAC}). Tính m theo b và c.

Câu hỏi: Tam giác ABC vuông tại A, có  AB = c, AC = b. Gọi m là độ dài đoạn phân giác trong góc (widehat {BAC}). Tính m theo b và c. A. (m = frac{{sqrt 2 bc}}{{b + c}};)  B. (m = frac{{2left( {b + c} right)}}{{bc}};)  C. (m = frac{{2bc}}{{b + c}};)  D. (m …
Hoc tap online
Author: admin