(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tam giác ABC vuông tại A có AB = AC = 30cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC bằng:

Câu hỏi: Tam giác ABC vuông tại A có AB = AC = 30cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC bằng: A. ({rm{50;c}}{{rm{m}}^{rm{2}}})  B. ({rm{50}}sqrt 2 {rm{;c}}{{rm{m}}^{rm{2}}})  C. ({rm{75;c}}{{rm{m}}^{rm{2}}})  D. ({rm{15}}sqrt {105} {rm{;c}}{{rm{m}}^{rm{2}}})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Vì F là trung điểm của (AC …
Hoc tap online
Author: admin