(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Tam giác ABC có BC = 10 và (widehat A = {30^{rm{O}}}). Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu hỏi: Tam giác ABC có BC = 10 và (widehat A = {30^{rm{O}}}). Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. A. R = 5;  B. R = 10;  C. (R = frac{{10}}{{sqrt 3 }};)  D. (R = 10sqrt 3 .)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Áp dụng …
Hoc tap online
Author: admin