(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Số thực dương lớn nhất thỏa mãn ({x^2} – x – 12 le 0) là ?

Câu hỏi: Số thực dương lớn nhất thỏa mãn ({x^2} – x – 12 le 0) là ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Ta có (fleft( x right) = {x^2} – x – 12 = 0, Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x = 4\ x = – 3 end{array} right.). …
Hoc tap online
Author: admin