(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Phần không bị gạch (kể cả bờ) trong hình dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình

Câu hỏi: Phần không bị gạch (kể cả bờ) trong hình dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình A. x – y > 1 ; B. x – y ≥ 1; C. x + y ≤ 1 ; D. x + y ≥ 1. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Giả sử …
Hoc tap online
Author: admin