(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác ABC có (a = sqrt 3 ,;b = 4,;c = 2sqrt 3 ). Giá trị của cos B là:

Câu hỏi: Cho tam giác ABC có (a = sqrt 3 ,;b = 4,;c = 2sqrt 3 ). Giá trị của cos B là: A. (frac{1}{{12}}) B. (frac{1}{{12}}) C. (-frac{1}{{6}}) D. (frac{1}{{6}}) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Áp dụng hệ quả định lí cosin trong tam giác ta có: (cos B = …
Hoc tap online
Author: admin