(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho bất phương trình ({x^2} – 8x + 7 ge 0). Trong các tập hợp sau đây, tập nào có chứa phần tử không phải là nghiệm của bất phương trình.

Câu hỏi: Cho bất phương trình ({x^2} – 8x + 7 ge 0). Trong các tập hợp sau đây, tập nào có chứa phần tử không phải là nghiệm của bất phương trình. A. (left( { – infty ;0} right].)  B. (left[ {8; + infty } right).)  C. (left( { – infty ;1} right].)  D. (left[ {6; …
Hoc tap online
Author: admin