Toán ròi rạc và các vấn đề liên quan

Toán ròi rạc và các vấn đề liên quan của Nguyễn Văn Mậu, các bạn lấy về tham khảo, bấm vào hình bìa sách tải về.