Tính một cách hợp lí. a) –1,2 + (–0,8) + 0,25 + 5,75 – 2021; b) −0,1+169+11,1+−209.

Câu hỏi: Tính một cách hợp lí. a) –1,2 + (–0,8) + 0,25 + 5,75 – 2021; b) −0,1+169+11,1+−209. Trả lời: a)  –1,2 + (–0,8) + 0,25 + 5,75 – 2021 = [–1,2 + (–0,8)] + (0,25 + 5,75) – 2021 = –2 + 6 – 2021 = 4 – 2021 = –2017 b) −0,1+169+11,1+−209 =−0,1+11,1+169+−209 =11+−49 …
Hoc tap online
Author: admin