Tính giá trị biểu thức:a) M = t(10 – 4t) – t2(2t – 5) – 2t + 5 tại t = 52;b) N = x2(y – 1) – 5x(1 – y) tại x = -20 và y = 1001;c) P = y2(x2 + y – 1) – mx2- my+m tại x = 9 và y = -80;d) Q = x(x – y)2 -y(x – y)2 + xy2 – x2y tại x – y = 7 và xy = 9.

Câu hỏi: Tính giá trị biểu thức:a) M = t(10 – 4t) – t2(2t – 5) – 2t + 5 tại t = 52;b) N = x2(y – 1) – 5x(1 – y) tại x = -20 và y = 1001;c) P = y2(x2 + y – 1) – mx2– my+m tại x = 9 và y …
Hoc tap online
Author: admin