Tính [frac{{ – 1}}{6} – frac{{ – 4}}{9}]

Câu hỏi: Tính [frac{{ – 1}}{6} – frac{{ – 4}}{9}] A. [frac{5}{{18}}] B. [frac{5}{{36}}] C. [frac{{ – 11}}{{18}}] Đáp án chính xác D. [frac{{ – 13}}{{36}}] Trả lời: [frac{{ – 1}}{6} – frac{{ – 4}}{9} = frac{{ – 1}}{6} + frac{4}{9} = frac{{ – 3}}{{18}} + frac{8}{{18}} = frac{5}{{18}}]Đáp án cần chọn là: A ====== **** …
Hoc tap online
Author: admin