Tam giác ABC có hai trung tuyến BM và CN cắt nhau tại trọng tâm G. Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu hỏi: Tam giác ABC có hai trung tuyến BM và CN cắt nhau tại trọng tâm G. Phát biểu nào sau đây là đúng A. GM = GN B. GM = 1/3 GB C. GN = 1/2 GC Đáp án chính xác D. GB = GC Trả lời: Chọn C ====== **** mời các …
Hoc tap online
Author: admin