Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi :Trục tung, trục hoành và đồ thị hàm số : y=2x+1x+1

Câu hỏi: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi :Trục tung, trục hoành và đồ thị hàm số : y=2x+1x+1 A. 1 B. ln2 C. 2 D. 1-ln2 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D. (Đồ thị giao với trục hoành tại điểm –12;0 , trục tung : x  = 0. Diện tích hình cần …
Hoc tap online
Author: admin