Tìm x biết :

Câu hỏi: Tìm x biết : a) (frac{2}{3}.x + frac{1}{2} = frac{1}{{10}}); b) [left( {4frac{1}{2} – 2x} right).1frac{4}{{61}} = 6frac{1}{2}] c) x – 83%.x = –1,7. Trả lời: Hướng dẫn giải: a) (frac{2}{3}.x + frac{1}{2} = frac{1}{{10}}) (frac{2}{3}.x = frac{1}{{10}} – frac{1}{2}) (frac{2}{3}.x = frac{1}{{10}} – frac{5}{{10}}) (frac{2}{3}.x = frac{{ – 4}}{{10}}) (frac{2}{3}.x = frac{{ – …
Hoc tap online
Author: admin