Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.  a) 21 tấn 90kg = 21090 kg                       b) 1 m 5 dm = 150 dm  c) 2 phút 15 giây = 215 giây                    d) 12thế kỉ  = 50  năm 

Câu hỏi: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.  a) 21 tấn 90kg = 21090 kg                       b) 1 m 5 dm = 150 dm  c) 2 phút 15 giây = 215 giây                    d) 12thế kỉ  = 50  năm  Trả lời: a) Đ    b) S   c) S    d) Đ ====== **** mời các bạn …
Hoc tap online
Author: admin