Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng Δ: x − 2y + 3 = 0 và đường tròn C: x2+y2-2x-4y=0

Câu hỏi: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng Δ: x − 2y + 3 = 0 và đường tròn C: x2+y2–2x–4y=0 A. (3; 3) và (−1; 1) Đáp án chính xác B. (−1; 1) và (3; −3) C. (3; 3) và (1; −1) D. Không có Trả lời: Ta có: x − 2y + 3 = 0 ⇔ x = …
Hoc tap online
Author: admin