Tìm hệ số của số hạng chứa x2  trong khai triển Px=x2+x+110 .

Câu hỏi: Tìm hệ số của số hạng chứa x2  trong khai triển Px=x2+x+110 . Trả lời: Với 0≤q≤p≤10 thì số hạng tổng quát của khai triển là Px=x2+x+110.Tp=C10p.Cpq.x210−p.xp−q.1q=C10p.Cpq.xp−q+20−2pTheo đề bài thì p−q+20−2p=2⇔p+q=18.Do 0≤q≤p≤10 nên p;q∈9;9;10;8.Vậy hệ số của x2 trong khai triển Px=x2+x+110 là C109.C99+C1010.C108=55. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin