Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y = (x+1)32   trên đoạn [3; 15].

Câu hỏi: Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y = (x+1)32   trên đoạn [3; 15]. A.64 Đáp án chính xác B. 8 C. 6 D. 3 Trả lời: Chọn A Do đó hàm số đồng biến trên [3; 15]   Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x= 15 và  M= y(15)=64. ====== **** mời …
Hoc tap online
Author: admin