Tìm điều kiện của x để phấn thức sau xác định x-3×3-1

Câu hỏi: Tìm điều kiện của x để phấn thức sau xác định x–3×3–1 Trả lời: ta có: x3–1≠0⇔x3≠1⇔x≠1Vậy với x ≠ 1 phân thức đã cho được xác định ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin