Thực nghiệm toán và phần mềm hình học động

Thực nghiệm trước hết là sự kiểm tra hoặc thực hiện các phép thử. Thực nghiệm là một hoạt động hoặc thao tác được thực hiện dưới những điều kiện xác định để phát hiện, xác minh hoặc minh họa một lý thuyết, giả thuyết hoặc sự kiện. Một thực nghiệm nhằm để phát hiện một kết quả chưa biết trước, để kiểm chứng một sự thật của một giả thuyết, để chấp nhận hoặc bác bỏ nó hoặc để tạo nên một ví dụ minh họa cho một kết quả đúng.

Thật khó khi chấp nhận một kết quả toán “được chứng minh bởi Mathematica” hoặc “được thiết lập bởi Maple”. Tuy nhiên, nhiều nhà toán học sử dụng các phần mềm đó như là các công cụ cần thiết trong công việc nghiên cứu hàng ngày. Sử dụng công nghệ tính toán trong nghiên cứu toán học là một tiếp cận mới, được gọi là toán học thực nghiệm. Máy tính cung cấp cho nhà toán học một “phòng thí nghiệm”, trong đó họ có thể tiến hành các thực nghiệm: phân tích các ví dụ, kiểm tra các ý tưởng mới hoặc tìm kiếm các quy luật.

Không giống như các phần mềm Mathematica và Maple, nơi mà các đối tượng toán học chủ yếu được điều khiển gián tiếp thông qua các dòng lệnh mang tính cú pháp, phần mềm hình học động cho phép thực hiện các tương tác trực tiếp lên đối tượng: kéo rê đối tượng, thay đổi đối tượng, tạo ra các biểu diễn khác nhau trên cùng một trang hình. Những tương tác này đòi hỏi rất ít các kỹ năng điều khiển công nghệ. Thay vào đó, học sinh chỉ tập trung vào nội dung toán học trên các biểu diễn, khám phá chúng, làm việc với chúng.