Terence Tao nhận giải thưởng Nemmers 2010


Terence Chi-Shen Tao (University of California, Los Angeles) đã được trao giải thưởng Frederic Esser Nemmers trong Toán học trị giá US$175,000, giải thưởng ghi nhận những đóng góp mang tính chất sâu, rộng và độc đáo của Toán học. Tao đã làm việc trong nhiều lĩnh vực quan trọng của toán học bao gồm giải tích điều hòa, phương trình đạo hàm riêng, tổ hợp, lý thuyết số giải tích, và nén cảm biến.

Năm 2004, Tao và Ben Green chứng minh rằng tồn tại một cấp số cộng các số nguyên tố có độ dài bất kỳ, và được gọi là Định lý nổi tiếng Green-Tao. Ông đã từng đoạt giải Salem (2000), giải Bôcher (2002), giải Conant với Allen Knutson (2005), Huy chương Fields (2006), học bổng MacArthur (2006), giải SASTRA Ramanujan (2006), giải Alan T. Waterman (2008), và cùng với Enrico Bombieri – King Faisal nhận giải thưởng quốc tế về Khoa học (2010).

Đại học Northwestern trao giải thưởng Nemmers về toán học và kinh tế hai năm một lần cho các học giả có “những đóng góp lớn cho kiến thức mới hoặc phát triển các phương thức mới quan trọng của giải tích”. Năm nay người chiến thắng trong kinh tế là Elhanan Helpman. Tao và Helpman sẽ cung cấp một bài giảng công cộng và tham gia các hoạt động khác học tại Đại học Northwestern cho 10 tuần trong năm học 2010-2011.

Những nhà Toán học đã nhận giải thưởng Nemmers Esser Frederic

  • Simon Donaldson năm 2008
  • Robert P. Langlands năm 2006
  • Mikhael L. Gromov năm 2004
  • Yakov G. Sinai năm 2002
  • Edward Witten năm 2000
  • John H. Conway năm 1998
  • Joseph B. Keller năm 1996
  • Yuri I. Manin năm 1994

Xem thêm:

PS: Tổng hợp bởi math231