Tập nghiệm T của phương trình: x−3x−4=x−3x−4 là

Câu hỏi: Tập nghiệm T của phương trình: x−3x−4=x−3x−4 là A. T = [3; +∞).  B. T = [4; +∞).  C. T = (4; +∞).  Đáp án chính xác D. T = ∅.  Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin