Tài liệu hướng dẫn về sử dụng phần mềm LectureMaker để tạo bài giảng điện tử

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker và Adobe Presenter
Download

Xem online: