Số thỏ ở chuồng A bằng (frac{2}{5})  tổng số thỏ ở cả hai chuồng A và B. Sau khi bán 3 con ở chuồng A thì số thỏ ở chuồng A bằng (frac{1}{3})  tổng số thỏ ở hai chuồng lúc đầu. Tính số thỏ lúc đầu ở chuồng B.

Câu hỏi: Số thỏ ở chuồng A bằng (frac{2}{5})  tổng số thỏ ở cả hai chuồng A và B. Sau khi bán 3 con ở chuồng A thì số thỏ ở chuồng A bằng (frac{1}{3})  tổng số thỏ ở hai chuồng lúc đầu. Tính số thỏ lúc đầu ở chuồng B. A.45 B.18 C.27 Đáp án chính …
Hoc tap online
Author: admin