Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng.

Câu hỏi: Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng. A. Đáp án chính xác B. C. D. Trả lời: Đáp án A: Ta thấy ba điểm M, N, Pthẳng hàng và điểm P nằm giữa hai điểm M, N nên A đúng. Đáp án B: Ta thấy ba điểm M, N, P thẳng hàng …
Hoc tap online
Author: admin