Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 4i là 

Câu hỏi: Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 4i là  A. z¯=7+4i B. z¯=−3−4i C. z¯=3−4i Đáp án chính xác D. z¯=−3+4i Trả lời: Phương pháp: Số phức liên hợp của z = a + bi là z¯=a−bi. Cách giải: Ta có z=3+4i⇒z¯=3−4i. Chọn C. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin